LimeArt KATALÓG

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti LimeArt s. r. o. so sídlom na Podhradie 10, 086 33 Zborov, Slovenská republika, IČO: 50 126 059, DIČ: 2120 181 063, IČ DPH:  SK2120 181 063 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 33509/P (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.limeart.sk (ďalej len „eshop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

1. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom eshopu (ďalej len „objednávka“). Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením celej objednávky, alebo časti objednávky Predávajúcim.

2. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na správy, v minulosti neprebraný tovar atď.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný

a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho tak, aby bol chránený pred poškodením

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť prijatie zásielky kuriérskej službe svojim podpisom

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybne poskytnutými údajmi Kupujúcim

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia doba

Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho expedovať v lehote uvedenej v eshope pri konkrétno produkte, alebo vo vopred dohodnutej lehote ak ide o expresnú zásielku, alebo o zásielku s konkrétnym termínom doručenia.

Ak nie je dodacia doba uvedená, Predávajúci oboznámi Kupujúceho o dodacej dobe pri potvrdení objednávky.

Ak Predávajúci nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v stanovenej lehote, je povinný ho na tento fakt vopred upozorniť. Ak Kupujúci nesúhlasí s lehotou doručenia, Predávajúci je povinný objednávku bezplatne stornovať.

Za dobu doručenia zásielky sa považuje doba od potvrdenia objednávky Predávajúcim po doručenie objednávky Kupujúcemu v prípade platby na dobierku. Pri platbe na účet vopred sa doba doručenia počíta od dátumu pripísania platby na účet Predávajúceho, po doručenie objednávky Kupujúcemu.

Kuriér by mal doručiť zásielku najneskôr na tretí deň od dátumu odoslania (vrátane).

5.2

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol ako dodaciu adresu, alebo zabezpečiť, aby zásielku prevzala ním splnomocnená osoba, ak sa v deň doručenia na danej adrese Kupujúci nenachádza.

5.3

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

6. Platby

6.1

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Reklamácie

Reklamácia sa vzťahuje len na chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na

  • poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou
  • na chyby v dodanych textoch Kupujúcim a na ďalšie chyby v textoch a grafike, ktoré Kupujúci odsúhlasil na tlač / výrobu na vopred zaslanom grafickom náhľade
  • chyby, ktoré vznikli nesprávnym dodaním podkladov od Kupujúceho a Kupujúci nevyslovil požiadávku o ich nápravu počas schvaľovacieho procesu

Po prevzatí tovaru je potrebné prezrieť tovar. Ak Kupujúci zistí chyby, je povinný nahlásiť ich bez odkladu, no najneskôr do 3 dní prostredníctvom mailu s priloženou fotodokumentáciou.

O ďalšom postupe Predávajúci informuje Kupujúceho mailom, alebo telefonicky.

V prípade, že bude potrebné zaslať reklamovaný výrobok Predávajúcemu, urobí tak Kupujúci formou balíka, alebo doporučeného listu Slovenskou poštou na vlastné náklady a bez dobierky.

Ak bude reklamovaný tovar zasielaný Predávajúcemu na dobierku, nebude Predávajúcim prevzaný.

Náklady za vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

Ak Kupujúci uplatňuje reklamáciu z dôvodu chyby výrobku, má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

Reklamácie vybavujeme počas pracovných dní emailom čo najskôr, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

V prípade uznania reklamácie má Kupujúci nárok na

  • vrátenie celej sumy výmenou za reklamovaný tovar
  • alebo výrobu nového produktu, alebo jeho časti
  • alebo vrátenie adektávnej časti sumy, ak sú chyby produktu akceptovateľné
  • alebo inú kompenzáciu podľa dohody s Predávajúcim (zľava, poukážka a pod.)

8. Ochrana osobných údajov

Viď dokument Ochrana osobných údajov

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všetky produkty zhotovujeme na zákazku. Podľa zákona o zásielkovom predaji § 12 odsek 5 zz 40/60 občianskeho zákonníka nemôže Kupujúci pri zásielkovom predaji veci zhotovených na zákazku po potvrdení záväznej objednávky odstúpiť od zmluvy a Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za zhotovenie.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 13. 6. 2018